அன்பான வாசகர்களுக்கு வணக்கம்! முந்தைய கட்டுரைகளில், CRODO.IO இயங்குதளத்தின் பல முதன்மை கூட்டாளர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களை நாங்கள் ஏற்கனவே உள்ளடக்கியுள்ளோம். அதாவது Kaizen Finance, Crodex மற்றும் CronaSwap. இன்று நாம் டஸ்ட் வென்ச்சர்ஸ் போன்ற ஆதரவாளரைப் பகுப்பாய்வு…

No Coin No Future: All About Crypto

Crodo.io, ஏற்கனவே நாம் ஏற்கனவே எழுதியது, ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட IDO லாஞ்ச்பேட் தளம் மற்றும் க்ரோனோஸ் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் செயல்படுகிறது. ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மை என்னவென்றால், Crodo.io அதன் அம்சமாக அனைத்து பூல் உறுப்பினர்களுக்கும் இடையே நாணயங்களை விநியோகிப்பதற்கான…

No Coin No Future: All About Crypto